Peter via iPhone!

| | Comments (0)

Nu har jag äntligen fixat så jag enkelt kan blogga från min iPhone till min riktiga blog. Det blev lite klyddigt eftersom jag var tvungen att sätta upp en blog till (hemlig :)) som jag publicerar mobilt till via den förnämliga wordpress klienten för iPhone och sedan körs ett skript 1 gång per minut som importerar från den hemliga bloggen till den riktiga.

God natt!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 31, 2008 10:23 EM.

Peter's Weblog: Sover?! was the previous entry in this blog.

Kalaset? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.