Klockan tickar...

| | Comments (0)

... och snart går solen upp igen. Den har sovit sin korta nattsömn men den blir sömnigare för varje natt som går. De få timmarna räcker inte till och den måste sova längre och längre ända till den knappt orkar gå upp.

Klockan tickar...
... och visar ett par minuter över ett och jag kan inte sova. I ett försök att vrida tillbaka dygnet som hamnat på sniskan under semestern och sommarlovet så har vi satt väckarklockan på åtta. Jag kommer att vara trött i morgon.

Kan inte sova...
... vill egentligen sätta mig på cykeln och bara glida fram över gatorna. De tomma gatorna, men jag vet att jag kommer att vara extra trött i morgon.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 31, 2008 1:07 FM.

Delar med mig från Google Reader was the previous entry in this blog.

God morgon! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.