iPhone is Sverige versus USA

| | Comments (0)

Hittade ännu en anledning att råka öppna upp sin iPhone och det är att det kommer fler program och spel på amriska AppStore än på Svenska.

T.ex. är det ganska skandalöst att Google Mobile App bara släpps i USA (jag jobbar på Google som ni kanske) :(

men det är ändå underbart att sitta här i uterummet men nu tänkte jag förflytta mig till sovrummet som min fru har gjort så fint :)

Puss på er!


IMG_0051.JPG

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 30, 2008 10:48 EM.

Regn? was the previous entry in this blog.

Delar med mig från Google Reader is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.