Nyår

| | Comments (0)

Nu är året snart slut och 2008 kommer strax.

Vi kommer att börja det nya året med att åka tåg och spendera 3 timmar i ett dött Stockholm, för jag antar att inget kommer att vara öppet och det blir nog lunch på något skräpmatställe (tyvärr). Vi kommer vid 1340 och lämnar Tokholma 1703.

Min familj gnäller på mig att jag sitter vid datorn när jag är ledig men mitt svar är att på jobbet är jag chef och på min fritid programmerar jag. Tyvärr är det sant och det är något jag får jobba på under den kommande månaden.

Nu är det dags att äta igen....

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 31, 2007 3:23 EM.

På resande fot.... was the previous entry in this blog.

My Travel Map is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.