Glasögon

| | Comments (0)

Var in till optikern idag och det slutade med att vi bokade upp en ny tid för kontroll av glasögonen. Jag skall öven få en ny skalm till den nya bågen. De böjde och hade sig tyckte att jag skulle ha glasögonen på mig och det visade sig funka mycket bättre nu. Så bra att jag skall avboka tiden till optikern imorgon fm och prova lite mer! Bra!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on januari 15, 2007 8:00 EM.

Länkar till affärer was the previous entry in this blog.

The Holiday is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.