Marocko

| | Comments (0)

Surfade på lite mer igår och kom fram till att Marocko kanske inte är så dumt. All-inclusive på ett 4-stjärnigt Riu kostar 28K för 2 veckor med havutsikt. Inte så dumt. Vi tittade på detta när Oliver var i magen kom jag på igår men ratade det då vi kände att sjukvården på kanarieholmarna nog är bättre än i Marocko (kanske fördomar).

[Listening to: The Mysic's Dream - Loreena Mckennitt - The Celtic Circle Cd2 (7:41)]

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on maj 31, 2006 8:47 FM.

Trött was the previous entry in this blog.

HUS! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.