Skype + Ebay

| | Comments (1)

EBay har köper Skype. Här är den otroliga press releasen.

1 Comments

Lite synd på nåt sätt. Ännu en "svensk" produkt som hamnar i giriga amerikanska händer. Undrar vad som kommer hända med Skype nu? Man säger "digitalkamera" i luren och browsern letar fram nån trött 2-magapixlare i Idaho dom vill att man ska handla :)

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on september 12, 2005 2:11 EM.

Album was the previous entry in this blog.

Orientering is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.