Urk

| | Comments (0)

Urk, jag är fortfarande sjuk. Magen är igen skoj och jag känner mig som en flumboll, småsvettas. Inte så trött dock men jag har svårt att få något vettigt gjort.

Och jag som har så mycket att göra just nu. Suck

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on mars 10, 2005 12:03 EM.

Hej från en Palm Treo 650 was the previous entry in this blog.

Test av vegablog från treon. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.