Multimedia 2004 del 1

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Nu har jag varit i USA sedan lördag kväll och det har varit två dagar med MYCKET gående och mycket shopping. Mer om detta senare...

Idag tisdag började själva konferensen och nu på morgonen började det hela med en keynote av Gordon Bell från Microsoft Research. Han talade en del om multimediafältet allmänt och kom i slutet fram till det riktiga problemet som han ser det idag, dvs om vi sparar allt ljud och bild vi tar emot hela dagarna, hur skall det indexeras och göras sökbart. Hur skall vi komma åt det senare? Det helt klart relaterat till våra projektförslag som vi har ute just nu.

Måste läsa om det gamla MEMEX pappret. Något för vår readinggroup.

Sitter här på Multimedia Art session 1 och det är klart intressant. Kul att de har denna nya vinkling av MM. Dvs inte bara tekniska papper utan mer fokus på tillämpningar.

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Multimedia 2004 del 1.

TrackBack URL for this entry:

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 12, 2004 5:44 EM.

Flyga was the previous entry in this blog.

Docent is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.